Programmering med GPS antenna


Neste komponent vi kan se nærmere på er GPS-antennen til air:bit. Igjen kommer vi til å skjekke for GPS posisjonen og skrive ut dataen fra GPS'en til seriell kommunikasjon. Men for å gjøre ting litt mere interessant kommer vi også til å lyse opp LED-lysene for å vise at du har kontakt med nok GPS-satellitter for å bestemme posisjon.

Å bruke LED-lysene får å vise GPS signal kan være en god idé, siden det fort kan skje at man mister kontakt med GPS avhengig av forhold, fjell eller tunneller på veien. Det vil også være mye vanskeligere å få GPS-kontakt nå du er inne i hus, spesiellt om huset har tykke betongvegger. Når du går rundt ute og tar målinger forventes det ikke at du har en svær datamaskin koblet til air:bit hele tiden for å kunne lese ut tekst du sender ut via seriell-koblingen.

Ny Sketch

Igjen starter vi med en helt ny Sketch. FileNew i menyen.

void setup () {

}

void loop() {

}

Laste ned og installere TinyGPS++ biblioteket Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Igjen skal vi bruke et bibliotek for å kommunisere med GPS-antennen. Denne gangen skal vi igjen bruke et bibliotek du ikke finner i Library Manager. Klikk på følgende link for å laste ned: TinyGPS++ Biblioteket

Nedlastning av TinyGPS++ biblioteket

Klikk på den store grønne pilen der det står Download. Husk at du ikke vil åpne file du laster ned, men at du lagre den!

I Arduino IDE, finn menyen SketchInclude libraryAdd ZIP library og velg filen du nettopp lastet ned.

Globale definisjoner Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

I likhet med SDS011-biblioteket du brukte for støvsensoren, bruker også TinyGPS++ SoftwareSerial-biblioteket. Navnet for #include direktivet for TinyGPS++-biblioteket er <TinyGPS++.h>. Legg til begge #include-direktivene i toppen av sketchen din.

Så sjekker du pinout skjemaet for RX og TX pinnene for GPS-antennen og lager definisjoner for disse. Vi må også lage definisjoner for LED-lysene våre, siden vi skal bruke dem også.

Merk at GPS-antennen har RX- og TX-linjer. RX-linjen er linjen GPS-antennen får kommandoer fra Arduinoen over (RX for receive transmission). TX-linjen er linjen GPS-antennen sender data over til Arduinoen (TX for transmit transmission). På Arduinoen derimot er det omvendt, siden Arduinoen må lytte på linjen GPSen sender på, og må sende på linjen GPSen lytter på. Derfor må vi bytte om på verdiene for RX og TX på Arduinoen. Så GPS_RX blir 7 og GPS_TX blir 6.

Så til globale variabler som kontrollerer kommunikasjonen med antennen. SDS011-biblioteket tok seg automatisk av håndteringen for seriell-kommunikasjonen med støvsensoren. TinyGPS++ gjør desverre ikke det samme for GPS'en (Tiny er hintet her). Derfor trenger vi en variabel som styrer kommunikasjonen til GPS'en.

SoftwareSerial gpsCom(GPS_RX, GPS_TX);

Ikke bry deg alt for mye om at variabel-deklarasjonen i linja over ser litt uvanlig ut. Datatypen er SoftwareSerial, navnet på variabelen er gpsCom. Verdiene GPS_TX og GPS_RX er konstantene for GPS-pinnene på Arduinoen (det kan hende at du gir dem andre navn i din kode).

Til slutt må vi også lage en variabel som representerer selve sensoren. Her bruker vi nå datatypen som følger med TinyGPS++-biblioteket, den heter TinyGPSPlus.

TinyGPSPlus gps;

setup Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Husk at vi må bruke pinMode-kommandoen for å aktivere kontroll over LED-lysene på Arduinoen. Husk at OUTPUT skal brukes som andre argument (i tillegg til hvilken pinne du skal aktivere).

Bruk Serial.begin-kommandoen for å starte opp seriell kommunikasjonen med datamaskinen over USB. Bruk verdien 9600 som argument her.

Og så må vi også starte opp kommunikasjonen med GPS-antennen. Dette er også en helt vanlig seriell-kommunikasjon, bare at vi bruker gpsCom-variabelen i stedet for Serial, så det blir:

 gpsCom.begin(9600);

loop Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

GPS'en forteller oss om den har en gyldig posisjon. I tilegg til å printe ut teksten over USB-ledningen til datamaskinen vil vi bruke LED-lysene for å blinke grønt når vi har kontakt med GPS-satellitten, og så kan vi blinke rødt når vi ikke får kontakt med satellitten. Dette betyr at vi må gjøre litt sjekking etter feilkoder.

Men aller først må vi instruere Arduinoen til å høre på innkommende data fra GPSen. Vi bruker listen-kommandoen til gpsCom-variabelen for dette.

 gpsCom.listen();

Generell tommelfingerregel i programmering er at man burde gjøre håndtering av feil øverst i kodeblokkene sine. Dvs. skjekk først for alle feil. Dette er fordi det som regel er enklere å teste mot spesifikke feilbetingelser. Når det gjelder avlesning av sensorer (eller GPSen) er det vanlig å prøve å lese av verdier i en løkke slik at man er sikker å ha målinger for resten av programmet.

Første tingen vi kan skjekke er om GPS'en har sent noe data. Vi kan bruke available-kommandoen til gpsCom-variabelen vår for å se om det har kommet in ny GPS data, som ikke enda har blitt evaluert. Som vi sa nettopp, skal vi skjekke mot feil eller ugyldig status først. Dvs. vi vil skjekke om vi ikke har ny data tilgjengelig. Vi kan bruke ! operatoren i C++ for å negere en påstand:

 if (!gpsCom.available()) {
  // No new data available.
 }

Merk at det ofte er lurt å skrive ut hele if-, while, eller do-blokken med en gang. Vi kan fylle ut kode mellom krøllparantesene ({, }) etterpå. På denne måten glemmer du ikke å skrive inn parantesene eller krøllparantesene som må være her. if og while-blokker ser alltid nøyaktig ut som vist over, så det er bare noe man lærer å skrive i søvne etterhvert.

Okei, i betingelsen over ser du at vi bruker gpsCom.available() for å skjekke om data er tilgjengelig. Denne kommandoen vil svare med verdien true dersom det er data tilgjengelig. ! vil så negere denne verdien. Derfor skjekker denne betingelsen om det ikke er data tilgjengelig.

Da har vi forsikret oss om at vi har data tilgjengelig. Nå må vi altså lese inn den nye dataen GPSen har sendt. Vi kommer nå til å bruke to kommandoer inni hverandre. Innerst bruker vi gpsCom.read() for å lese data, og rundt dette bruker vi gps.encode() for å tolke dataen vi har mottat:

 gps.encode(gpsCom.read());

Merk også at encode-kommandoen gir oss en status-verdi. Denne vil være true dersom GPS-dataen ble avlest rett. For enkelhetens skyld burde vi nå lage oss en variabel som lagrer resultatet av linjen over.

 bool gpsEncodeComplete;
 gpsEncodeComplete = gps.encode(gpsCom.read());

Så kan vi gjøre en if-test på denne verdien også:

 if (!gpsEncodeComplete) {
  // Not enough data to encode successfully yet
 }

Okei, nå må vi faktisk håndtere lese- og enkoderings-feilene. I prinsippet kommer begge feilene av at Arduinoen ikke enda har mottatt nok data fra GPSen, så det som må gjøres er å kjøre hele den koden vi nettop skrev i en løkke, helt til gpsEncodeComplete er true. Dette betyr at vi legger hele koden i en do-while-løkke.

 bool gpsEncodeComplete = false;
 do {
  if (!gpsCom.available()) {
   // No new data available.
  }
  gpsEncodeComplete = gps.encode(gpsCom.read());
  if (!gpsEncodeComplete) {
   // Not enough data to encode successfully yet
  }
 } while (!gpsEncodeComplete);

Merk at vi flyttet deklarasjonen av gpsEncodeComplete-variabelen utenfor do-while-løkken og initialiserer den til false til å begynne med. Se Bruk av variabler utenfor scope for å lære hvorfor.

Inni begge if-setningen vil vi egentlig at Arduinoen bare starter en ny gjennomgang gjennom do-while-løkken. I koden bruker vi continue-instruksjonen for dette:

 bool gpsEncodeComplete = false;
 do {
  if (!gpsCom.available()) {
   // No new data available.
   // Immediately jump to next iteration
   continue;
  }
  gpsEncodeComplete = gps.encode(gpsCom.read());
  if (!gpsEncodeComplete) {
   // Not enough data to encode successfully yet
   // Jump to next iteration and try again
   continue;
  }
 } while (!gpsEncodeComplete);

Under testingen kan du godt legge til en Serial.println før continue-instruksjonen for å se at Arduinoen faktisk gjør noe.

Etter dette skriver vi koden som kjører når vi har klart å komme gjennom begge betingelsene uten å finne en feil (dvs. enten ingen data, eller ikke enda nok data). Nå kan vi være sikre på at vi har fått informasjon fra GPSen og den har klart å tolke data som har kommet inn. La oss nå skjekke om vi har en gyldig posisjon. Vi bruker location.isValid()-kommandoen til gps-variabelen for dette. Igjen er location.isValid() en sannhetsverdi, så la oss sjekke mot usann, dvs. om tilfellet der vi ikke har en gyldig posisjon. Nå når vi har data bruker vi if-setninger for å skjekke betingelser:

 if (!gps.location.isValid()) {
  // No valid position.
  // I.e. no GPS fix.
 }

Hvis vi har fått kontakt med satellitter og så etterhvert mister kontakten igjen (f.eks. fordi du går inn i en tunnel, et hus med tykke vegger, o.l.) vil location.isValid fortsette å gi true som svar, så vi må også sjekke om dataen har blitt oppdatert siden siste gang vi leste av. Vi bruker location.isUpdated for dette, så vi endrer betingelsen og bruker && for knytte to betingelser sammen. && betyr OG, dvs. både høyre og venstre betingelsene må være true for at hele betingelsen skal være true. Merk at vi forsatt trekker negasjonen utenfor ved å sette parenteser rundt hele uttrykket:

 if (!(gps.location.isValid() && gps.location.isUpdated())) {
  // No valid position.
  // I.e. no GPS fix.
 }

Følgende kode vil være lik den over, men kan være litt enklere å lese:

 bool gpsValid = gps.location.isValid();
 bool gpsUpdated = gps.location.isUpdated();
 bool isUseful = gpsValid && gpsUpdated;
 if (!isUseful) {
  // No valid position.
  // I.e. no GPS fix.
 }

Vi lagrer sannhetsverdier (eller påstander) i variabler av type bool. I motsetning til int (som lagrer heltall) kan bool-variabler kun ha verdiene true eller false.

Merk at vi kaller ! for NOT-operatoren. Dvs. betingelsen leses som: NOT isUseful

I tilfeller der vi ikke har en gyldig posisjon, har vi ikke kontakt med satellitten. Da ville vi blinke rødt. Husk hvordan vi gjorde det:

 1. Skru på rødt lys. digitalWrite med HIGH som andre argument.
 2. Vent litt. delay
 3. Skru av rødt lys. digitalWrite med LOW som andre argument.
 bool gpsValid = gps.location.isValid();
 bool gpsUpdated = gps.location.isUpdated();
 bool isUseful = gpsValid && gpsUpdated;
 if (!isUseful) {
  // No valid position.
  // I.e. no GPS fix.
  Serial.println("No valid GPS position");
  digitalWrite(LED_RED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_RED, LOW);
  return;
 }

Vi bruker return-instruksjonen for å stoppe utførningen av kode inni loop-funksjonen. Dette vil få Arduinoen til å hoppe rett til neste gjennomgang av loop-funksjonen og starte GPS avlesningen helt på nytt igjen. I tilfeller der vi ikke har noe brukbar GPS informasjon, må vi bare vente til vi får et godt signal, så å starte på nytt virker som en god idé.

Merk at koden over også har med en instruksjon for å printe ut over seriell-koblingen med datamaskinen at vi ikke fikk kontakt.

Så til slutt det vi egentlig hadde lyst å gjøre: Blinke grønt, og printe ut GPS dataen over seriell-koblingen til datamaskinen.

Det enkleste først: Blink det grønne LED-lyset for å vise at vi har fått kontakt med GPS-satellitter.

gps.location.lat() og gps.location.lng() gir oss posisjonen i lengde- og breddegrader som kommatall. I en Serial.print()-kommando kan du legge til et argument for å spesifisere antall desimaler bak kommaet, når du skriver ut kommatall. Eksemplet under vil skrive ut posisjonen med 6 desimaler bak kommaet:

 Serial.print("Latitude: ");
 Serial.print(gps.location.lat(), 6); // Latitude in degrees
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Longitude: ");
 Serial.print(gps.location.lng(), 6); // Longitude in degrees
 Serial.println();

GPS data Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

GPS-antennen er komponenten med flest tilgjengelig informasjon. Du kan se hva du kan hente ut i listen under. Du har med hjelp av denne mulighet til å selv eksperimentere med hva du kan få ut av GPS'en. Posisjon og tid vil være mest nyttig for målinger du skal gjøre med air:bit. Men det er alltids gøy å leke seg med de andre verdiene her også.

*Listen er kopiert fra nettsiden der du lastet ned TinyGPS++-biblioteket ifra.
Den viser også eksempelvis kode for hvordan du kan printe ut ting.

Serial.println(gps.location.lat(), 6); // Latitude in degrees (double)
Serial.println(gps.location.lng(), 6); // Longitude in degrees (double)
Serial.print(gps.location.rawLat().negative ? "-" : "+");
Serial.println(gps.location.rawLat().deg); // Raw latitude in whole degrees
Serial.println(gps.location.rawLat().billionths);// ... and billionths (u16/u32)
Serial.print(gps.location.rawLng().negative ? "-" : "+");
Serial.println(gps.location.rawLng().deg); // Raw longitude in whole degrees
Serial.println(gps.location.rawLng().billionths);// ... and billionths (u16/u32)
Serial.println(gps.date.value()); // Raw date in DDMMYY format (u32)
Serial.println(gps.date.year()); // Year (2000+) (u16)
Serial.println(gps.date.month()); // Month (1-12) (u8)
Serial.println(gps.date.day()); // Day (1-31) (u8)
Serial.println(gps.time.value()); // Raw time in HHMMSSCC format (u32)
Serial.println(gps.time.hour()); // Hour (0-23) (u8)
Serial.println(gps.time.minute()); // Minute (0-59) (u8)
Serial.println(gps.time.second()); // Second (0-59) (u8)
Serial.println(gps.time.centisecond()); // 100ths of a second (0-99) (u8)
Serial.println(gps.speed.value()); // Raw speed in 100ths of a knot (i32)
Serial.println(gps.speed.knots()); // Speed in knots (double)
Serial.println(gps.speed.mph()); // Speed in miles per hour (double)
Serial.println(gps.speed.mps()); // Speed in meters per second (double)
Serial.println(gps.speed.kmph()); // Speed in kilometers per hour (double)
Serial.println(gps.course.value()); // Raw course in 100ths of a degree (i32)
Serial.println(gps.course.deg()); // Course in degrees (double)
Serial.println(gps.altitude.value()); // Raw altitude in centimeters (i32)
Serial.println(gps.altitude.meters()); // Altitude in meters (double)
Serial.println(gps.altitude.miles()); // Altitude in miles (double)
Serial.println(gps.altitude.kilometers()); // Altitude in kilometers (double)
Serial.println(gps.altitude.feet()); // Altitude in feet (double)
Serial.println(gps.satellites.value()); // Number of satellites in use (u32)
Serial.println(gps.hdop.value()); // Horizontal Dim. of Precision (100ths-i32)

I koden over ser du at forfatteren av TinyGPS++-biblioteket har skrevet datatypen dem bruker i parantes på slutten av hver linje. i32, i16 og i8 er vanlige heltall (med enten 32 bits, 16 bits eller 8 bits lengde). Det samme gjelder for typene med u i stedet for i, men disse er unsigned, dvs. de har ikke fortegn og kan derfor kun gi positive verdier eller 0. double er en nyere kommatall-type enn float.

Ferdig

Avhengig av hvlike verdier du printer ut, hvordan du navngir dine variabler, osv. kan koden din se litt anderlesed ut enn her. Men i essense burde ting stemme rimelig overens med dette:

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS++.h>

#define LED_RED A1
#define LED_GREEN A0

#define GPS_RX 7
#define GPS_TX 6

SoftwareSerial gpsCom(GPS_RX, GPS_TX);
TinyGPSPlus gps;

void setup() {
 // Activate control over LEDs
 pinMode(LED_RED, OUTPUT);
 pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

 // Initialize serial communication
 Serial.begin(9600); // to Computer (USB)
 gpsCom.begin(9600); // to GPS antenna
}

void loop() {
 gpsCom.listen();
 bool gpsEncodeComplete = false;
 do {
  if (!gpsCom.available()) {
   // No new data available.
   // Immediately jump to next iteration
   continue;
  }
  gpsEncodeComplete = gps.encode(gpsCom.read());
  if (!gpsEncodeComplete) {
   // Data is incomplete, 
   // Jump to next iteration and try again
   continue;
  }
 } while (!gpsEncodeComplete); // Loop until gps data was successfully read and encoded from GPS module

 bool gpsValid = gps.location.isValid();
 bool gpsUpdated = gps.location.isUpdated();
 bool isUseful = gpsValid && gpsUpdated;
 if (!isUseful) {
  // No valid position.
  // I.e. no GPS fix.
  Serial.println("No valid GPS position");
  digitalWrite(LED_RED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_RED, LOW);
  return;
 }

 digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED_GREEN, LOW);

 Serial.print("Time: ");
 Serial.print(gps.date.day());
 Serial.print(".");
 Serial.print(gps.date.month());
 Serial.print(".");
 Serial.print(gps.date.year());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(gps.time.hour());
 Serial.print(":");
 Serial.print(gps.time.minute());
 Serial.print(":");
 Serial.print(gps.time.second());
 Serial.print(".");
 Serial.print(gps.time.centisecond());

 Serial.print("\t");

 Serial.print("Latitude: ");
 Serial.print(gps.location.lat(), 6); // Latitude in degrees
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Longitude: ");
 Serial.print(gps.location.lng(), 6); // Longitude in degrees

 Serial.println();
}

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake forrige neste steg: Støvsensoren
Gå til neste steg: SD-kortet og filer