Programmering med Støvsensoren


Støvsensoren til air:bit er litt mere komplisert enn temperatursensoren, men igjen finnes det et Arduino bibliotekt for å lese av målinger fra sensoren.

Som i temperatursensor-eksemplet kommer vi til å demonstrere hvordan vi tar målinger fra støvsensoren, og skrive dem ut til seriell-forbindelsen til PC'en.

Ny Sketch

Igjen starter vi med en helt ny Sketch. FileNew i menyen.

void setup () {

}

void loop() {

}

Laste ned bibliotek Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Akkurat som DHT-biblioteket vi brukte for temperatursensoren, finnes det et bibliotek for støvsensoren. Desverre oppstår det komplikasjoner med de andre sensorene i air:bit når vi bruker denne. Derfor har air:bit teamet laget sin egen versjon for dette biblioteket. Last ned den nyeste, dvs. den øverste, versjonen i listen du finner når du klikker på denne linken: (klikk der det står zip) SDS011 biblioteket
Det er viktig at du lagrer (ikke åpner) filen. Husk hvor du lagrer filen, vi må finne frem den filen i neste steg.

Etter du har lastet ned biblioteket og lagret filen må vi installere biblioteket i Arduino IDE. Klikk i menyen på SketchInclude libraryAdd ZIP library (punktet under Manage libraries). Velg filen du nettopp lastet ned. Om nettleseren din ikke ba deg om å velge hvor filen skulle lagres, vil du mest sannsynligvis finne den under Downloads (Nedlastinger).

Globale definisjoner Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Arduino IDE kommer med en del små hjelper-bibliotek som allerede er installert på forhånd. Ett av disse er SoftwareSerial-biblioteket. Støvsensoren sender faktisk målingene over ledningen til Arduinoen på lignende måte som Arduinoen 'snakker' med PCen over USB-ledningen. SoftwareSerial tillater å lage en seriell forbindelse over pinner på Arduinoen i stedet for USB-ledningen, så derfor bruker vi følgende #include direktiv:

#include <SoftwareSerial.h>

Først må vi inkludere SDS011-biblioteket. Bruk det følgende #include direktivet:

#include <SDS011.h>

Så er det tid å konsultere pinout skjemaet. Som vanlig definerer vi konstanter for pinnene som brukes for kommunikasjon med Arduinoen.

#define PM_TX 2
#define PM_RX 3

Så må vi lage en global variabel for tilkoblingen til Støvsensoren. Denne gang bruker vi SDS011 datatypen. Igjen kan variabler navngis som du synes best.

SDS011 sds;

setup Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Akkurat som kommunikasjonen med PC'en din, må vi også initialisere kommunikasjonen med støvsensoren. Vi bruker begin-kommandoen som hører til sds variabelen. Den tar imot TX-pinnen og så RX-pinnen som sensoren er koblet til med som argument.

 sds.begin(PM_TX, PM_RX);

Vi skal også skrive ut målingene over seriell-tilkoblingen til datamaskinen.

 Serial.begin(9600);

loop Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Som med temperatursensoren, skal vi lese ut målingene fra støvsensoren og så printe dem ut. Støvsensoren tar målinger for to forskjellige partikelstørrelser: 2.5µm og 10µm. Begge tall gir konsentrasjoner som desimaltall. Enheten for verdiene er i µg/m³ (mikrogramm per kubikkmeter)

 float pm25, pm10;

Merk at du kan deklarere flere variabler av samme type ved å skrive komma mellom variablene.

read-kommandoen til sds-variabelen brukes for å lese ut data fra sensoren. Kommandoen kan feile, så kommandoen returnerer en feilverdi som vi lagrer i en variabel. Kommadoen tar plassering først for 2.5µm og så for 10µm konsentrasjonen som argument.

 int error = sds.read(&pm25, &pm10);

I koden over ser du at feilverdier som regel lagres av datamaskinen som heltall (derfor har error variabelen datatypen int).

I den tekniske spesifikasjonen til Støvsensoren står det at den kun kan leses av én gang hvert sekund. read kommandoen vil derfor feile om vi spør etter målinger oftere enn det. Dersom read-kommandoen feilet vil error ha en verdi ulik 0. Den beste måten å håndtere denne situasjonen på er å prøve på nytt helt til vi har fått inn ny data fra støvsensoren.

Får å forsikre at vi faktisk har en glydig måleverdi fra sensoren, må vi altså prøve å kjøre read-kommandoen om og om igjen helt til feilverdien er lik 0 (dvs. ingen feil). Når vi vil be Arduinoen om å kjøre den samme koden flere ganger bruker vi i programmering en løkke (loop på engelsk).

I C++, kodespråket til Arduino, finnes det tre typer løkker. I dette tilfellet skal vi benytte oss av do-while-løkken. Denne løkken kjører en kommando (eller flere) og repeterer dersom en betinglse er sann. Dette ser slikt ut:

 do {
  // Code to repeat
 } while (error != 0); // Stop repetition once error is 0.

I kodebiten over ser du at vi skjekker om error er ulik 0. Med én gang error er 0, er vi sikre på at vi har fått gyldige målinger fra Støvsensoren og kan fortsette med å skrive dem ut. Så la oss fylle inn read-kommandoen mellom krøllparentesene til do-while-løkken vår.

 int error;
 do {
  error = sds.read(&pm25, &pm10);
 } while (error != 0);

Merk at vi deklarer utenfor løkken! Bruk av variabler utenfor scope er en vanlig feil som lett er gjort når du skriver kode. Gå til Feilsøking av programmeringsfeil får å vite mer om hvorfor vi flyttet deklarasjonen av error utenfor løkken.

Siden Støvsensoren kun kan avleses én gang per sekund er det lurt å bruke delay-kommandoen til slutt. Få Arduinoen til å vente for minst ett sekund.

Ferdig

Under ser du et eksempel for koden når alt er på plass.

#include <SoftwareSerial.h>
#include <SDS011.h>

#define PM_TX 2
#define PM_RX 3

SDS011 sds;

void setup() {
 sds.begin(PM_TX, PM_RX);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 float pm25, pm10;
 int error;
 do {
  error = sds.read(&pm25, &pm10);
 } while (error != 0);

 Serial.print(pm25);
 Serial.print("\t");
 Serial.print(pm10);
 Serial.println();

 delay(1000);
}

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake forrige neste steg: Temperatursensoren
Gå til neste steg: GPS-antenna