Programmering med Temperatursensoren


Av alle sensorene til air:bit er temperatursensoren den enkleste. Temperatursensoren vi bruker i air:bit, DHT, er en veldig vanlig type sensor. Heldigvis betyr dette for oss at noen andre allerede har gjort jobben med å finne ut hvordan man leser av data fra sensoren. Dette gjør det veldig mye enklere å lese av temperaturdata.

Vi kommer til å skrive en veldig enkel Arduino Sketch, der vi skriver ut temperatur og fuktighetsmålinger over en seriell forbindelse.

Komme i gang

Igjen vil vi starte med en helt fersk tom Sketch. Du kan klikke på FileNew menyen for å starte en ny Sketch.

void setup() {

}

void loop() {

}

Installere DHT sensor library biblioteket Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Før vi begynner må vi laste ned og installere et Arduino bibliotek. Tidligere har vi brukt kommandoer som delay, pinMode og digitalWrite som alle er del av standard-biblioteket for Arduino. Vi trenger nye kommandoer for å lese av temperatur fra DHT-sensoren. Disse vil vi finne i et bibliotek som heter DHT sensor library som er laget av selskapet Adafruit. Adafruit er en av de største produsentene for Arduino-utstyr.

Arduino IDE har en innebygd meny for å laste ned Arduino bibliotek. Klikk på SketchInclude libraryManage libraries... for å åpne Library Manager.

Arduino IDE Manage libraries

I Library Manager som åpner seg, må du nå søke for DHT sensor library som er biblioteket for sensoren DHT i air:bit. Skriv inn DHT sensor library i søkefeltet. Klikk på resultatet som kommer opp, velg den nyeste versjonen i Drop-Down-menyen og klikk på Install.

Arduino IDE Library Manager: DHT sensor library

Installere Adafruit_Sensor biblioteket Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

DHT sensor library-biblioteket bruker Adafruit sitt overordnete Adafruit_Sensor bibliotek. Dette inneholder informasjon som er til felles for alle Adafruit sine sensorer.

For å installere dette biblioteket skal vi laste ned nyeste version selv ved å klikke på denne linken: Adafruit_Sensor
Klikk på linken Source code (zip) for å laste ned biblioteket.
Det er viktig at du lagrer (ikke åpner) filen. Husk hvor du lagrer filen, vi må finne frem den filen i neste steg.

Download Adafruit_Sensor library

Etter du har lastet ned biblioteket og lagret filen må vi installere biblioteket i Arduino IDE. Klikk i menyen på SketchInclude libraryAdd ZIP library (punktet under Manage libraries). Velg filen du nettopp lastet ned. Om nettleseren din ikke ba deg om å velge hvor filen skulle lagres, vil du mest sannsynligvis finne den under Downloads (Nedlastinger).

Globale definisjoner Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Først må DHT-biblioteket inkluderes i Arduino-Sketchen. I C++ bruker vi #include direktivet for dette:

#include <DHT.h>

Så ta en titt på Pinout Skjemaet. Definér en konstant for pinnen for Temperatursensoren:

#define DHTPIN 9

Tidligere i eksempelet for telling deklarerte du en variabel med datatype int. Nå må du deklarere en variabel for å kontrollere forbindelsen med DHT sensoren. Datatypen for dette kommer fra det inkluderte DHT biblioteket og heter DHT. For å deklarere denne variabelen trenger du to ting: hvilken pinne den er koblet til på, og hvilken slags type DHT du bruker.

Pinnen har du allere definiert i DHTPIN konstanten i linjen over, og i vårt tilfelle bruker vi en DHT-sensor type DHT22.

DHT dhtSensor(DHTPIN, DHT22);

I koden over kalles variabelen dhtSensor, men du kan bruke hvilket som helst navn som du har lyst å bruke. Det anbefales å bruke et deskriptivt navn som virker intuitivt å bruke. Merk også at vi bruker konstanten DHT22. Fra beskrivelsen som vistes når du installerte DHT-biblioteket kan du se at det finnes flere varianter av DHT-sensorer. air:bit sin sensor er av den nyere DHT22 varianten.

setup Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

For dette eksemplet for programmering med DHT sensoren skal vi bruke en seriell forbindelse med PC'en, så vi må initialisere den serielle forbindelsen, slik vi har gjort tidligere.

 Serial.begin(9600);

loop Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

For hver gjennomgang gjennom loop-funksjonen skal vi lese ut måleverdiene fra sensoren, så skrive dem ut over seriell-forbindelsen. Til slutt skal vi vente en stund til vi tar neste måling.

For å starte med trenger vi to lokale variabler for å lagre måleverdiene (en for temperatur og en for fuktighet). Lokale variabler deklareres akkurat som globale variabler (som f.eks. dhtSensor), men de varer bare for én gjennomgang gjennom loop-funksjonen, dvs. variabelen lages på nytt for hver gjennomgang. Variabler for å lagre en måling fra sensorer lages best som lokale variabler i stedet for globale variabler.

Temperatur og Fuktighet er verdier som representeres som kommatall. F.eks. et vanlig digitalt termometer vil vise temperatur som f.eks. 20.7°C. Fuktighet måles som relativ fuktighet i %, f.eks. 41.2% RH. Variabler for å lagre kommatall må bruke datatypen float. float er en forkortelse for floating-point decimal number og det er slik en datamaskin vanligvis håndterer kommatall.

 float temperature = 0.0;
 float humidity = 0.0;

I koden over ser du at variabler også kan initialiseres samtidig med deklarasjonen. Merk at kommatall bruker . (punktum) som komma-tegn. Igjen, merk at variablene kan navngis hvordan som helst.

Nå kan vi bruke readTemperature og readHumidity kommandoene som hører til dhtSensor variabelen vår. Resultatene vil bli gitt i hhv. grader Celsius (°C) og % relativ fuktighet.

 temperature = dhtSensor.readTemperature();
 humidity = dhtSensor.readHumidity();

Etter disse kommandoene vil den aktuelle verdien for temperatur og fuktighet være lagret i variablene, så vi kan skrive dem ut.

 Serial.print(temperature);
 Serial.print("°C");
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity);
 Serial.print("%");
 Serial.println();

I den tredje linjen over ser du at \t skrives ut. I C++ brukes \ (backslash) for spesielle tegn. \t er et spesiellt tegn kalt tabulator. Det brukes for å skille kolonner i en tabell fra hverandre. I et vanlig tekst-program, som f.eks. Word, vil du skrive et tabulator-symbol ved å trykke Tab-tasten til venstre for Q på det norske tastaturet.

Helt til slutt vil vi vente en liten stund til det leses av en ny måling. Bruk delay-kommandoen for dette.

 delay(1500);

Ferdig

Siden variabler kan navngis som du ønsker kan koden din se litt anderledes ut, men hovedsakelig burde ting se ut som vist under.

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 9
DHT dht22(DHTPIN, DHT22);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // Declare variables for sensor readings
 float temperature = 0;
 float humidity = 0;
 // Take readings from sensor
 temperature = dht22.readTemperature();
 humidity = dht22.readHumidity();

 // Print out readings
 Serial.print(temperature);
 Serial.print("°C");
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity);
 Serial.print("%");
 Serial.println();

 // Wait 2.5 seconds until next reading.
 delay(2500);
}

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake forrige neste steg: LED
Gå til neste steg: Støvsensoren